LAT RUS

Par mums

Maksas autostāvvietas pilsētas ielās tika organizētas 1996. gadā un tās apkalpoja municipālās struktūras. 1998. gadā tika izsludināts konkurss, kura rezultātā tiesības apkalpot stāvvietas tika piešķirtas SIA “Pilsētas autostāvvietas”.2000. gadā, saskaņā ar” Grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, no 2000. gada 23. marta , kur publicēts, ka “Pašvaldības uz publiskā lietojumā esošajiem ceļiem nav tiesīgas izveidot privātas transportlīdzekļu stāvvietas”, parkošanas vietas tika nodotas Daugavpils pasvaldības bezpeļņas organizacija SIA “Parkings D”.
2004. gadā 27. oktobrī tika veikta pārstrukturizācija uz Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Parkings D”.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Parkings D” pilda likuma “Par pasvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldības autonomfunkciju - gādā par Daugavpils pilsētas ielu labiekārtošanu, uzlabo satiksmes plūsmu Daugavpils pilsētas teritorijā.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes deleģēšanas līgumu SIA „Parkings D”:
  • ierīko un uztur Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās maksas autostāvvietas;
  • nodrošina Daugavpils Pilsētas Domes saistošo noteikumu ievērošanu;
  • veic stāvvietu aprīkojuma uzstādīšanu un uzturēšanu;veic regulārus autostāvvietu apkopes darbus, nodrošina sanitāro tīrību un citus autostāvvietu darbībai nepieciešamus pasākumus

Maksas autostāvvietas ir nepieciešams pilsētas transporta infrastruktūras elements. To skaits, izvietošanas ērtība un komforta līmenis ietekmē dažādu iestāžu darbību (īpaši tirdzniecības un pakalpojumu sfērās), kā arī palielina vai samazina transporta plūsmas apkalpošanas līmeni un ietekmē apkārtējo vidi.  
Šobrīd maksas autostāvvietas ir organizētas īpaši noslogotos ielu posmos. Tur, kur ir nepieciešami nodrošināt transportlīdzekļu rotāciju, sociāli-ekonomiskās aktivitātes vietu lielākās pieejamības nodrošināšanai gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem.