LAT RUS

Normatīvie akti

Likumi
http://likumi.lv/doc.php?id=65363

Ministru kabineta noteikumi
http://likumi.lv/doc.php?id=90585

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/301345-par-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-maksas-autostavvietu-apsaimniekosanu-un-lietosanu

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 20 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības maksas autostāvvietu apsaimniekošanu un lietošanu"
https://likumi.lv/ta/id/323261-grozijumi-daugavpils-pilsetas-domes-2018-gada-28-junija-saistosajos-noteikumos-nr-20-par-daugavpils-pilsetas-pasvaldibas-maksas...